Линия преемственности Дхармы

Bodhidharma

ТЭЙДАЙ ДЭМПО БУССО-НО МЁГО 


БИБАСИ                                    БУЦУ

СИКИ                                         БУЦУ

БИСЯФУ                                    БУЦУ

КУРАСОН                                  БУЦУ

КУНАГОН МУНИ                   БУЦУ

КАСЁ                                           БУЦУ

СЯКЯМУНИ                             БУЦУ

МАКА КАСЁ                            СОНДЗЯ

АНАН                                        СОНДЗЯ

СЁНА ВАСЮ                            СОНДЗЯ

УБА КИКУТА                           СОНДЗЯ

ДАЙ ТАКА                                СОНДЗЯ

МИ СЯКА                                 СОНДЗЯ

БАСЮ МИЦУ                         СОНДЗЯ

БУТТА НАН ДАЙ                  СОНДЗЯ

ФУКУТА МИТТА                   СОНДЗЯ

КЁ                                              СОНДЗЯ

ФУНА ЯСЯ                              СОНДЗЯ

МЭМЁ                                      СОНДЗЯ

КАБИМОРА                           СОНДЗЯ

РЮДЗЮ                                  СОНДЗЯ

КАНА ДАЙБА                        СОНДЗЯ

РАГОРАТА                              СОНДЗЯ

СОГЯ НАНДАЙ                     СОНДЗЯ

КАЯСЯТА                                        СОНДЗЯ

КУМОРАТА                                    СОНДЗЯ

СЯЯТА                                             СОНДЗЯ

БАСЮ БАНДЗУ                            СОНДЗЯ

МАНУРА                                         СОНДЗЯ

КАКУ РОКУНА                             СОНДЗЯ

СИСИ                                              СОНДЗЯ

БАСЯ СИТА                                   СОНДЗЯ

ФУНЁ МИТТА                               СОНДЗЯ

ХАННЯ ТАРА                                СОНДЗЯ

БОДАЙ ДАРУМА                         ДАЙСИ

НИСО ЭКА                                     ДАЙСИ

САН СО КАН ТИ                          ДЗЭНДЗИ

ДО СИН ДАЙ И                            ДЗЭНДЗИ

ГУННИН ТАЙ МАН                    ДЗЭНДЗИ

ЭНО ДАЙ КАН                              ДЗЭНДЗИ

НАН ГАКУ ЭДЗЁ                          ДЗЭНДЗИ

БАСО ДОИЦУ                                ДЗЭНДЗИ

ХЯКУ ДЗЁ ЭКАЙ                           ДЗЭНДЗИ

О БАКУ КИУН                                ДЗЭНДЗИ

РИНДЗАЙ ГИГЭН                        ДЗЭНДЗИ

КОКЭ ДЗОН СЁ                              ДЗЭНДЗИ

НАН ИН ЭГЁ                                   ДЗЭНДЗИ

ФУКЭЦУ ЭН СЁ                              ДЗЭНДЗИ

СЮДЗАН СЭЙ НЭН                      ДЗЭНДЗИ

ФУННЁ ДЗЭН СЁ                           ДЗЭНДЗИ

СЭКИСО СОЭН                               ДЗЭНДЗИ

Ё ГИ ХО Э                                         ДЗЭНДЗИ

ХАКУ УН СЮТАН                          ДЗЭНДЗИ

ГОСО ХО ЭН                                    ДЗЭНДЗИ

ЭН ГО КОКУ ГОН                          ДЗЭНДЗИ

КУКЮ ДЗЁ РЮ                               ДЗЭНДЗИ

О АН ДОН ГЭ                                  ДЗЭНДЗИ

МИТТАН КАН КЭЦУ                   ДЗЭНДЗИ

СЁ ГЭН СО ГАКУ                           ДЗЭНДЗИ

УН НАН ФУГАН                            ДЗЭНДЗИ

КИДО ТИГУ                                    ДЗЭНДЗИ

НАМПО ДЗЁ МЁ                           ДЗЭНДЗИ

СЮ ХО МЁ ТЁ                                ДЗЭНДЗИ

КАН ДЗАН ЭГЭН                          ДЗЭНДЗИ

ДЗЮ О СОХИЦУ                           ДЗЭНДЗИ

МУ ИН СО ИН                               ДЗЭНДЗИ

НИППО СО СЮН                         ДЗЭНДЗИ

ГИТЭН ГЭН СЁ                             ДЗЭНДЗИ

СЭККО СО СИН                            ДЗЭНДЗИ

ТО Ё ЭЙ ТЁ                                     ДЗЭНДЗИ

ТАЙ ГА ТАН КЁ                            ДЗЭНДЗИ

КО ХО ГЭН КУН                           ДЗЭНДЗИ

СЭН СЁ ДЗУЙ СЁ                         ДЗЭНДЗИ

И АН ТИСАЦУ                              ДЗЭНДЗИ

ТО ДЗЭН СО СИН                       ДЗЭНДЗИ

Ё ДЗАН КЭЙ Ё                             ДЗЭНДЗИ

ГУДО ТО СЁКУ                            ДЗЭНДЗИ

СИДО МУНАН                             ДЗЭНДЗИ

ДО КЁ ЭТАН                                 ДЗЭНДЗИ

ХАКУ ИН ЭКАКУ                        ДЗЭНДЗИ

ГАСАН ДЗИТО                            ДЗЭНДЗИ

ИН ДЗАН ИЭН                            ДЗЭНДЗИ

ТАЙ ГЭН СИГЭН                        ДЗЭНДЗИ

ГИСАН ДЗЭН РАЙ                     ДЗЭНДЗИ

ТЭКИСУЙ ГИБОКУ                   ДЗЭНДЗИ

РЁ ЭН ГЭН СЭКИ                       ДЗЭНДЗИ

СЭЙ СЭЦУ ГЭНДЗЁ                   ДЗЭНДЗИ

ТАЙСИЦУ МУМОН                   ДЗЭНДЗИ

Сёдо Харада Роси один из пяти наследников Дхармы Тайсицу Мумон Дзэндзи (Ямада Мумон Роси).